Chủ đề

Chủ để thuộc : Thông tin dự thầu (BS-PM-01.1-1) Mức độ hoàn thành chủ đề của học viên : Chưa hoàn thành

1. Sơ đồ quy trình BS-PM-01.1-1

Tiến trình học theo chủ đề

Các nhóm và phòng ban tham gia vào quy trình gồm:

  • Phòng Tender: Chủ trì
  • Ban giám đốc: Quyết định
  • Các phòng ban, nhân viên khác

Trạng thái và hành động tương ứng của tài liệu thông tin dự thầu như bảng sau


×