Chủ đề

Chủ để thuộc : Thông tin dự thầu (BS-PM-01.1-1) Mức độ hoàn thành chủ đề của học viên : Chưa hoàn thành

7. Kết luận

Tiến trình học theo chủ đề

7. Kết luận

Trong bài học này, chúng tôi đã trình bày khái niệm và cách thức hoạt động của “Thông tin dự thầu” trên hệ thống ERP.

Các nhận sự thuộc phòng Tender là những người chủ chốt tham gia vào quá trình vận hành tác vụ này trên hệ thống ERP, tuy nhiên các nhân sự thuộc phòng ban khác cũng cần phải nắm được các quy trình này để việc phối hợp giữa các bộ phận đảm bảo được thông suốt.

Trong bài tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập đến việc cài đặt các thiết lập cho “Thông tin dự thầu”. Đó là các thao tác dành cho nhân sự quản trị các tác vụ thuộc Tender.


×