Chủ đề

Chủ để thuộc : Thông tin dự thầu (BS-PM-01.1-1) Mức độ hoàn thành chủ đề của học viên : Chưa hoàn thành

6. Thông tin bổ sung: Nhật ký hành động

Tiến trình học theo chủ đề

6. Thông tin bổ sung: Nhật ký hành động

Tài liệu “Thông tin dự thầu” thuộc loại tài liệu có nhật ký hành động này.

Khi một thông tin dự thầu được tạo ra, hệ thống ERP sẽ ghi lại nhật ký như hình sau:

Nhìn vào đây ta biết được Thông tin dự thầu này do nhân sự có tên “Nhân viên kinh doanh 1” tạo ra vào thời điểm 11h04 phút trên hệ thống.

Khi có một ai đó tác động lên trạng thái của tài liệu và có hành động giao việc, hệ thống sẽ ghi lại như sau:

Theo hình trên thì: Nhân sự “Vũ Ngọc Tuyến” đã giao việc thẩm định thông tin dự thầu này cho nhân sự “Nhân viên tender 1” vào lúc 11h06 phút. “Nhân viên tender 1” đã thực hiện xong việc thẩm định vào lúc 11h08 phút và “Vũ Ngọc Tuyến” đã quyết định tham gia dự thầu vào lúc 11h53 phút.

Trong tài liệu “Thông tin dự thầu” các hành động sau được ghi lại vào nhật ký:

  • Tạo mới
  • Giao việc
  • Thay đổi trạng thái của tài liệu

Ở hình trên, “Nhân viên tender 1” đã tạo ra thông điệp “Cái này chốt xong chưa?” và 3 người đang theo dõi tài liệu “Thông tin dự thầu” này đều nhận được thông điệp đó.


×