Chủ đề

Chủ để thuộc : Thông tin dự thầu (BS-PM-01.1-1) Mức độ hoàn thành chủ đề của học viên : Chưa hoàn thành

5. Kết nối đến các tác vụ khác

Tiến trình học theo chủ đề

5. Kết nối đến các tác vụ khác

Thảo luận nội bộ (BS-HR-08.1)

Khi một thông tin dự thầu được tạo ra, tự động một email được gửi tới quản lý của nhân viên tạo thông tin và thành viên của nhóm BOD.

Các thao tác hoặc hành động sau đây nếu được thực hiện thì một email sẽ được gửi tới các thành viên đang theo dõi Thông tin dự thầu:

  • Hoàn thành thẩm định thông tin dự thầu.
  • Quyết định tham gia hoặc không tham gia dự thầu.

Để hiểu phân hệ “Thảo luận nội bộ” hoạt động thế nào mời tìm hiểu tại đây

Quản lý chi phí nhân viên (BS-HR-09.1)

Các chi phí của nhân viên phục vụ vào mục đích thu thập thông tin hồ sơ dự thầu có thể được quản trị để hạch toán thông qua tác vụ này.


×