Chủ đề

Chủ để thuộc : Thông tin dự thầu (BS-PM-01.1-1) Mức độ hoàn thành chủ đề của học viên : Chưa hoàn thành

4. Màn hình mẫu

Tiến trình học theo chủ đề

Tạo mới Thông tin dự thầu:

Điều hướng: [Đấu thầu] -> [Thông tin đấu thầu]

Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các thông tin dự thầu mà bạn được cấp quyền truy cập. Để tạo mới một thông tin dự thầu bạn bấm nút [Tạo] (gói trên bên trái) như hình dưới:

Màn hình tạo mới thông tin dự thầu như sau:


 

Các thông tin bắt buộc cần phải nhập vào: Tên gói thầu, Bên mời thầu, loại (Loại hình gói thầu)

Mặc định khi mới tạo, thông tin dự thầu ở trạng thái “Mới”.


×