Chủ đề

Chủ để thuộc : Thông tin dự thầu (BS-PM-01.1-1) Mức độ hoàn thành chủ đề của học viên : Chưa hoàn thành

3. Phân quyền truy cập thông tin

Tiến trình học theo chủ đề

3. Phân quyền truy cập thông tin

Đối với nhóm BOD: Xem được toàn bộ các thông tin dự thầu ở tất cả các trạng thái: Mới, Đang thẩm định, Đã thẩm định, Tham gia dự thầu, Không tham gia dự thầu và Hủy bỏ. Được phép thực hiện hành động tham gia hoặc không tham gia dự thầu.

Đối với nhân sự chính (trưởng bộ phận Thi công và Thị trường): Xem được các thông tin do nhân viên của mình tạo ra.

Đối với nhân viên: Xem được các thông tin do mình tạo ra và các thông tin được giao nhiệm vụ thẩm định.

Các trường thông tin cụ thể như: Tên dự án, giá trị gói thầu,…. Cũng có thể được phân quyền để cho một nhóm đối tượng cụ thể được phép truy cập. Mọi người tham gia vào tài liệu chỉ có thể phân biệt các Thông tin qua số hiệu.


×