Bài học

Bài học thuộc : Quản lý dự án (BS-PM-03.1) Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Kiểm soát vật tư, thiết bị đầu vào (BS-PM-03.1-6)

Các mục tiêu quan trọng cần đạt được trong quá trình kiểm soát vật tư vật liệu đầu vào bao gồm:

 • Kiểm tra, tính khối lượng vật liệu theo phạm vi và mô tả của công việc theo hợp đồng đảm bảo chính xác, phù hợp với hợp đồng. Công việc này được thực hiện bởi bộ phận kỹ thuật và QS. Việc này được thực hiện thông qua chức năng “Giá hợp đồng và dự toán”. Tại đây bạn sẽ truy cập vào các hạng mục của Dự án và truy cập vào từng mục việc.
 • Truyền tải thông tin mua hàng từ bộ phận kỹ thuật (trực tiếp thi công) tới bộ phận mua hàng chính xác và nhanh chóng, kèm theo các giới hạn về mặt trách nhiệm.
 • Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
 • Thông tin tới các bộ phận liên quan (QS, Kế toán, Pháp lý) nhanh chóng và minh bạch
 • Phê duyệt bơie CEO hoặc cấp có thẩm quyền
 • Kiểm soát quá trình tạm ứng, giao nhận và thanh toán
 • Kiểm soát công nợ

 

Quá trình kiểm soát vật tư thiết bị đầu vào được thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước trình duyệt hồ sơ, mẫu của vật tư, thiết bị đươc mô tả tại mục Hồ sơ trình duyệt
 • Khi hồ sơ trình duyệt được phê duyệt, hệ thống ERP sẽ hiển thị thông báo cho các thành viên đang theo dõi tài liệu Dự án và hạng mục liên quan.
 • Người quản lý dự án hoặc người phụ trách hạng mục sẽ thực hiện thao tác tạo phiếu Yêu cầu cung cấp vật tư (mua hàng) cho vật tư thiết bị đã được phê duyệt và chuyển tới bộ phận mua hàng để xử lý.
 • Bộ phận mua hàng sau khi nhận được yêu cầu sẽ thực hiện quy trình cung ứng vật tư (mua hàng)
 • Khi vật tư được cung ứng tới công trình, Quản lý dự án hoặc phụ trách hạng mục sẽ thực hiện nhập kho tại công trình và hệ thống ERP sẽ cập nhập số lượng và tiến trình cung cấp vật tư lên phiếu kiểm soát khối lượng

 

Phần tiếp theo sắp được chúng tôi cập nhật


×