Bài học

Bài học thuộc : Phân hệ mua hàng Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Tổng quan về quy trình mua hàng

1. Sơ bộ về quy trình

Phần này mô tả sơ bộ quy trình từ phiếu đặt mua hàng đến việc nhập hoá đơn nhà cung cấp cũng như biên lai nhận hàng.

Đối với hầu hết các giao dịch mua hàng ngày của bạn, rất có thể bạn đã biết nơi để mua và với giá nào. Đối với những trường hợp này, Đơn đặt hàng đơn giản (purchase order – PO) sẽ giúp bạn xử lý toàn bộ quy trình mua hàng.

Một đơn đặt hàng có thể được tạo trực tiếp từ thực đơn mua hàng, nhưng cũng có thể là kết quả của Yêu cầu báo giá (RFQ) hoặc Đấu thầu mua hàng, nhưng dù thế nào PO vẫn là chứng từ quan trọng nhất trong quy trình mua hàng.

PO sẽ cho phép tạo hóa đơn và tùy thuộc vào hợp đồng với nhà cung cấp của bạn và bạn sẽ phải xử lý thanh toán hóa đơn trước hoặc sau khi giao hàng.

2. Tạo đơn mua hàng (PO)

Nếu hệ thống ERP của bạn đã cài đặt phân hệ mua hàng và bạn là user có quyền tham gia vào quá trình mua hàng (có 2 nhóm người dùng ở phân hệ này: Người sử dụng và Quản lý mua hàng) bạn có hteer toạ một PO đơn giản bằng cách truy cập vào trình đơn “Mua hàng” sau đó chọn “Đơn hàng” danh mục các đơn hàng mà bạn có quyền truy cập sẽ xuất hiện dưới dạng list view. Lúc này bấm nút [Tạo] để tạo mới một đơn mua hàng.

Các thông tin cho đơn hàng cần phải nhập như hướng dẫn ở hình sau:


×