Bài học

Bài học thuộc : Quản lý dự thầu Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Thông tin dự thầu (BS-PM-01.1-1)

Thông tin dự thầu hoặc cơ hội dự thầu là tập hợp những thông tin sơ bộ nhất về một dự án (công trình), cùng với thời gian các chi tiết thông tin này sẽ được bổ sung theo tiến trình xử lý của hệ thống ERP.

Nhiệm vụ của chức năng này trong hệ thống ERP là tập trung các nguồn thông tin về một đầu mối, hỗ trợ nhân viên đánh giá, tập hợp và lưu trữ. Đồng thời nó cũng hỗ trợ BOD ra quyết định có tham gia hay không tham gia dự thầu.

Dưới đây là các chi tiết của bài viết


×