Bài học

Bài học thuộc : Quản lý dự thầu Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Thiết lập cấu hình cho Thông tin dự thầu (BS-PM-1.1-1.1)

1. Loại thông tin dự thầu

Loại thông tin dự thầu sẽ được thiết lập sẵn trong phần cấu hình để người dùng thuận tiện khi lựa chọn và cung cấp thông tin cho mục Thông tin dự thầu.

Khi Hồ sơ đầu thầu được tạo ra từ một thông tin dự thầu, loại hồ sơ dự thầu cũng được xác định dựa theo chỉ tiêu này (có 2 loại hồ sơ dự thầu (cung cấp, lắp đặt và chỉ cung cấp).

Ứng với mỗi loại thông tin dự thầu, sẽ có các chỉ tiêu cần đánh giá khác nhau và việc thiết lập các chỉ tiêu đó, chúng tôi hướng dẫn ở phần sau.

Theo đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có sự chú trọng, tập trung và có thế mạnh với một loại hình công trình nào đấy, do đó khi cấu hình loại thông tin dự thầu, cần phải nhập vào một giá trị gọi là Ngưỡng đánh giá để hệ thống ERP tổng hợp tính toán điểm số phục vụ cho việc ra quyết định có tham gia dự thầu hay không.

Thực hiện thiết lập loại thông tin dự thầu

Điều hướng:

Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản thuộc các nhóm:

  • BOD
  • Quản lý Tender

[Dự thầu / Đấu thầu] – > [Cấu hình] -> Loại thông tin dự thầu

Màn hình danh sách các loại thông tin dự thầu xuất hiện như sau:

Bấm nút [Tạo] để tạo mới 1 loại thông tin dự thầu.

Các thông tin cần cung cấp như hình sau:

Thông tin bắt buộc: Tên của loại thông tin dự thầu; Loại hồ sơ dự thầu tương ứng (chọn trongdanh sách)

Các thông tin khác: Mô tả, Ngưỡng đánh giá, cho phép hoạt động hay không.

Để lưu các thông tin này bấm nút [Lưu]

Trong màn hình list view, bạn có thể bấm vào một loại thông tin dự thầu để xem chi tiết và sửa đổi các tham số của thông tin dự thầu. (Thao tác bằng cách bấm vào nút [Sửa])

2. Các tiêu chí đánh giá thông tin dự thầu

Là một danh mục các chỉ tiêu bao gồm các trường thông tin:

  • Tên chỉ tiêu
  • Điểm số tối đa cho chỉ tiêu
  • Áp dụng cho loại cơ hội dự thầu nào hoặc là chỉ tiêu chung áp dụng cho tất cả các cơ hội dự thầu.
  • Có phải là yêu cầu bắt buộc hay không?

Danh mục các chỉ tiêu này được thiết lập trong phần cấu hình và khi một Thông tin dự thầu được tạo ra thì danh mục các chỉ tiêu này sẽ được tự động cập nhập vào thông tin dự thầu.

Nhiệm vụ của người thẩm định thông tin dự thầu là cung cấp điểm số cho các tiêu chí này. Để thuận lợi cho việc xác định điểm số, hệ thống ERP cung cấp một thẻ “Sổ tay đánh giá”, tại đây sẽ hiển thị các thông tin chi tiết hướng dẫn việc xác định điểm số đánh giá.

Thực hiện thiết lập chỉ tiêu đánh giá thông tin dự thầu

Điều hướng:

Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản thuộc các nhóm:

  • BOD
  • Quản lý Tender

[Dự thầu / Đấu thầu] – > [Cấu hình] -> Chỉ tiêu đánh giá

Màn hình danh sách các loại chỉ tiêu đánh giá xuất hiện như sau:

Bấm nút [Tạo] để tạo mới 1 chỉ tiêu đánh giá.

Các thông tin cần cung cấp như hình sau:

Thông tin bắt buộc: Tên của tiêu chí;

Các thông tin khác: Thứ tự (quy định thứ tự xuất hiện trên bảng đánh giá), Điểm tối đa, Áp dụng cho loại hồ sơ dự thầu nào, cho phép hoạt động hay không.

Để lưu các thông tin này bấm nút [Lưu]

3. Quyền truy cập

Chỉ có các nhóm người dùng sau được quyền truy cập thực hiện thao tác này:

  • BOD
  • Quản lý Tender

Các nhóm người dùng khác không được phép truy cập tác vụ này.

4. Kết luận

Như vậy trong bài này chúng tôi đã giới thiệu cách thức để thiết lập các cấu hình cho Thông tin dự thầu.

Với các thiết lập tại đây, hệ thống ERP sẽ vận hành theo đúng các thiết lập này và phù hợp với chiến lược quản trị tại từng thời điểm của doanh nghiệp.

Trong bài học tiếp theo chúng tôi sẽ đề cập đến luồng vận hành chung của tác vụ quản lý Hồ sơ dự thầu.

5. Video tham khảo


×