Bài học

Bài học thuộc : Quản lý dự thầu Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Ghi nhận kết quả mở thầu

Khi hồ sơ dự thầu ở trạng thái “Đã nộp thầu”, có thể bạn sẽ nhìn thấy các nut bấm [Thắng thầu] và [Trượt thầu] trên thanh header trong form view của hồ sơ dự thầu.

Nhiệm vụ lúc này của người điều phối là ghi nhận kết quả thầu của hồ sơ dự thầu.

Trường hợp thắng thầu, bạn sẽ bấm vào nút [Thắng thầu] hệ thống sẽ ghi nhận hồ sơ sự thầu này đã trúng và sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình quản lý (ví dụ như tcho phép tạo một hợp đồng chẳng hạn)

Trường hợp trượt thầu, bạn sẽ bấm vào nút [Trượt thầu] và hệ thống yêu cầu bạn nhập lý do tại sao hồ sơ thầu không đáp ứng.

 


×