Bài học

Bài học thuộc : Quản lý hợp đồng Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Phân loại và cấu hình hợp đồng BS-PM-02.1-2

Hợp đồng trên hệ thống Aliswork được phân loại như sau:

  • Hợp đồng đầu vào: Là các hợp đồng đem lại doanh thu cho doanh nghiệp và có xuất hoá đơn
  • Hợp đồng đầu ra: là các loại hợp đồng được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp kể cả các chi phí phân bổ cho công trình (dự án).

Trong 2 loại trên sẽ được phân loại tiếp tuỳ theo tính chất và phạm vi của công việc. Việc phân loại hợp đồng nhằm mục đích cấu hình trước các chỉ tiêu xem xét của hợp đồng tuỳ thuộc định hướng kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách thức phân loại và cấu hình chỉ tiêu xem xét Hợp đồng trên hệ thống ERP.

Nhóm người dùng thuộc bộ phận pháp chế, quản trị hệ thống có quyền thực hiện thao tác cấu hình.

1. Phân loại hợp đồng

Điều hướng: [Hợp đồng] ->[Cấu hình] -> [Loại hợp đồng]

Các loại hợp đồng có sẵn trên hệ thống sẽ hiện ra theo danh sách list view.

 

2. Cấu hình các chỉ tiêu

Mỗi loại hợp đồng sẽ có các chỉ tiêu xem xét đánh giá khác nhau. Để có thể nhanh chóng tạo ra các chỉ tiêu đánh giá khi xem xét một hợp đồng, Aliswork cung cấp công cụ tạo sẵn các chỉ tiêu cho từng loại hợp đồng khác nhau. Có thể có các chỉ tiêu áp dụng cho một loại họp đồng hoặc cũng có các chỉ tiêu áp dụng cho nhiều loại hợp đồng.

Điều hướng: [Hợp đồng] ->[Cấu hình] -> [Chỉ tiêu hợp đồng]

Các chỉ tiêu cấu hình sẵn hiển thị dưới dạng list view như sau:

Chúng ta thấy các chỉ tiêu được nhóm theo các phòng ban.

Muốn xem chi tiết một chỉ tiêu bấm và dòng chỉ tiêu đó, màn hình form view của chỉ tiêu sẽ xuất hiện.

Các mục thông tin được giải thích như sau:

  • Tên chỉ tiêu: Để phân biệt các chỉ tiêu khác nhau và nêu tính chất cần xem xét của chỉ tiêu.
  • Lựa chọn Áp dụng cho hợp đồng đầu vào: Khi lựa chọn này được chọn, toàn bộ hợp đồng đầu vào sẽ được áp dụng chỉ tiêu xem xét này.
  • Lựa chọn Áp dụng cho hợp đồng đầu ra: Khi lựa chọn này được chọn, toàn bộ hợp đồng đầu ra sẽ được áp dụng chỉ tiêu xem xét này.
  • Loại hợp đồng áp dụng: Sẽ được đưa vào mục chỉ tiêu đánh giá khi hợp đồng có loại này được tạo chỉ tiêu đánh giá
  • Phòng ban trả lời: Bộ phận có trách nhiệm xem xét và trả lời.
  • Hiệu lực: Khi dấu này được chọn, hệ thống sẽ đưa chỉ tiêu này vào chỉ tiêu hợp đồng
  • Kiểu hợp đồng: Hệ thống tự động chọn dựa vào dữ liệu Áp dụng cho loại hợp đồng.

Tại form view, bạn có thể sửa các tham số của chỉ tiêu bằng cách bấm nút [Sửa], sau khi sửa xong bạn bấm nút [Lưu] để lưu các sửa đổi.

Muốn tạo mới một chỉ tiêu bạn bấm nút [Tạo] sau đó bấm [Lưu]

3. Kết luận

Mục tiêu của việc phân loại hợp đồng và cấu hình chỉ tiêu đánh giá nhằm mục đích tạo ra sự thuận tiện và giúp tự động hoá quá trình quản lý Hợp đồng. Việc phận loại và cấu hình các chỉ tiêu càng chi tiết thì quá trình quản lý hợp đồng về sau này càng dễ dàng và minh bạch.

 


×