Bài học

Bài học thuộc : Thảo luận nội bộ Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Kênh thảo luận riêng (nhóm kín)

Khi một phòng ban mới được tạo ra, hệ thống ERP sẽ tạo một kênh tin nhắn riêng để phục vụ trao đổi thông tin trong nội bộ phòng ban đó.

Mọi người cũng có thể tạo các nhóm riêng để thảo luận về công việc tương tự như cách tạo ra một nhóm thảo luận chung.

Tính năng này được tích hợp với phân hệ quản lý dự án, khi một hồ sơ thầu hay một dự án được tạo ra, một kênh trao đổi thông tin riêng cho công việc đó sẽ được tạo ra và những nhân sự liên quan sẽ được kéo vào nhóm.

 


×