Bài học

Bài học thuộc : Quản lý dự án (BS-PM-03.1) Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Hồ sơ trình duyệt (BS-PM-03.1-4)

Tất cả vật tư thiết bị sử dụng trong dự án đều phải thực hiện hồ sơ trình duyệt.

Trong tài liệu này, trình duyệt được hiểu là hồ sơ trình duyệt vật tư hoặc thiết bị của dự án. Đó là tài liệu mô tả tính năng kỹ thuật, thông tin của vật tư, thiết bị sẽ sử dụng cho hạng mục của dự án. Trình duyệt có hiệu lực khi Khách hàng (chủ đầu tư) hoặc tư vấn giám sát phê duyệt.

Các bước cơ bản để thực hiện quản lý hồ sơ trình duyệt như sau:

  • Tạo tập quản lý hồ sơ trình duyệt theo từng hạng mục
  • Tạo phiếu quản lý trình duyệt cho từng loại vật tư thiết bị trong hạng mục
  • Cập nhật các phiên bản và trạng thái trình duyệt của từng loại vật tư thiết bị
  • Kết nối với tính năng quản lý cung ứng vật liệu đầu vào để cập nhật thông tin

Hồ sơ trình duyệt được tạo ra khi nào?

Tập quản lý hồ sơ trình duyệt được tạo ra khi Dự toán của hạng mục tương ứng được BOD phê duyệt, tức là hạng mục đó đã hoàn thành việc bóc tách vật tư vật liệu cần thiết phục vụ thi công.

Nhân sự là quản lý dự án sẽ có quyền thực hiện việc tạo ra tập quản lý hồ sơ trình duyệt trên hệ thống bằng cách bấm vào một nút bấm trên bảng thông tin của hạng mục.

Khi tập quản lý hồ sơ trình duyệt được tạo ra, bạn có thể truy cập đến tập quản lý đó bằng cách bấm vào liên kết hiển thị trên bảng thông tin của hạng mục.

Trong một Tập quản lý hồ sơ trình duyệt cho chứa liên kết đến các hồ sơ trình duyệt thành phần quả tập quản lý đó.

Ví dụ Một hạng mục sử dụng 4 loại vật liệu khác nhau thì tập quản lý hồ sơ trình duyệt sẽ chứa ít nhất 4 hồ sơ quản lý trình duyệt tương ứng với mỗi loại vật liệu đó.

Trong mỗi hồ sơ trình duyệt, chúng ta lại có các phiên bản hồ sơ trình duyệt khác nhau của loại vật liệu đó (vì một loại vật tư, thiết bị có thể phải phải duyệt một vài lần tuỳ thuộc yêu cầu của khách hàng và ý đồ sử dụng vật liệu của BOD). Trong các phiên bản trình duyệt, người thực hiện có thể cập nhập nhiều loại hồ sơ khác nhau (ví dụ ảnh chụp hồ sơ, tài liệu kỹ thuật)

 

 

Cập nhập các phiên bản hồ sơ trình duyệt

 

Chúng tôi sẽ sớm cật nhập các thông tin cho phần này


×