Bài học

Bài học thuộc : Quản lý dự thầu Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Hồ sơ dự thầu (BS-PM-01.1-2)

Trong hệ thống ERP Hồ sơ dự thầu là một tài liệu chứa toàn bộ các thông tin về việc tham gia hoặc thực hiện hồ sơ dự thầu của một dự án nào đó.


×