Bài học

Bài học thuộc : Quản lý dự án (BS-PM-03.1) Mức độ hoàn thành bài học của học viên : Chưa hoàn thành

Đặc điểm và khái niệm chung của tài liệu dự án

1. Tài liệu dự án là gì

Tài liệu dự án là một đối tượng được mô tả trên hệ thống Aliswork nhằm mục đích quản trị thông tin, điều hành, truyền tải các tác vụ liên quan đến việc thực hiện một dự án cụ thể của doanh nghiệp.

Một dự án thông thường sẽ có liên quan tới:

  • Tài liệu hợp đồng
  • Các thông điệp trao đổi thông tin trong doanh nghiệp

Tài liệu dự án có thể được tạo ra bởi các thành viên có đủ quyền bằng các cách:

  • Nút hành động trên form view tài liệu Hợp đồng ở trạng thái đã ký
  • Tạo trực tiếp từ giao diện duyệt và xem Dự án trên hệ thống

2. Các trạng thái của tài liệu dự án

Tài liệu Dự án có các trạng thái sau:

[('new', 'Mới'),
 ('doing', 'Đang thực hiện'),
 ('done', 'Đã xong'),
 ('cancel', 'Hủy bỏ'),
 ('pending', 'Tạm dừng') ],

Mới: Dự án mới được tạo, ở trạng thái một số thông tin như: Tên, địa điểm,… có thể thay đổi.

Đang thực hiện: Dự án đang được thực hiện

Đã xong: Dự án đã kết thúc

Huỷ bỏ: Không tiếp tục thực hiện dự án

Tạm dừng: Dự án bị tạm dừng vì một lý do nào đó

3. Phân cấp quản lý dự án

Các cấp độ quản lý dự án được phân cấp như sau:

3.1 Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) hoặc thanh viên nhóm Ban giám đốc (BOD)

  • Phê duyệt giá trị dự toán cấp độ hạng mục

×