Encyclopedia

Aliswork là

Aliswork là hệ thống phần mềm dịch vụ quản trị nhân sự được công ty Alisa phát triển dựa trên nền tảng hệ thống mã nguồn mở odoo. Các chức năng…

Chủ trì

Là người dùng chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện xử lý một tài liệu nào đó. Ví dự: người thực hiện chính của một hồ sơ dự thầu…

Khái niệm chức danh nghề nghiệp trong Aliswork dùng để xác định mức lương tối thiểu thông qua hệ số tính lương trên cơ sở thang bảng lương theo luât…

form view

form view là một dạng trình bày chi tiết của một tài liệu trên hệ thống ERP. Thông thường các thông tin hiển thị trên form view chi tiết và…

Trong hệ thống ERP Hồ sơ dự thầu là một tài liệu chứa toàn bộ các thông tin về việc tham gia hoặc thực hiện hồ sơ dự thầu của…

Khán bản

Thẻ khán bản (看版) là công cụ quản lý cung cấp đúng lúc (JIT, Just In Time Manufacturing System) nổi tiếng có xuất xứ từ Nhật bản. Khán (看) có…

list view

list view là một dạng trình bày mà trong đó nhiều tài liệu cùng một loại (trong một mô hình) được trình bày theo bảng với nhiều dòng, mỗi dòng…

Người theo dõi một tài liệu. Trên hệ thống ERP, loại tài liệu được định nghĩa là “Tài liệu có ghi nhật ký hành động” luôn luôn có ít nhất…

×