Ngưỡng đánh giá

Là mức điểm số tính theo phần trăm để hỗ trợ BOD, bộ phận quản lý tender ra quyết định có tham gia dự thầu hay không cho một loại thông tin dự thầu cụ thể.

Khi tính toán điểm số của các chỉ tiêu thẩm định thông tin đấu thầu, hệ thống ERP sẽ dựa trên trị số này để cảnh báo, thông báo cho người ra quyết định về thông tin dự thầu.

Related Entries

×