Hồ sơ dự thầu

Trong hệ thống ERP Hồ sơ dự thầu là một tài liệu chứa toàn bộ các thông tin về việc tham gia hoặc thực hiện hồ sơ dự thầu của một dự án nào đó.

Hồ sơ dự thầu là một tài liệu thuộc loại tài liệu có ghi nhật ký, trong đó nó chứa và lưu trữ toàn bộ các thông tin, tài liệu, hồ sơ kèm theo trong quá trình các thành viên của doanh nghiệp thực hiện hồ sơ dự thầu.

Related Entries

×